Zeilen met bewoners van Maeykehiem

Skûtsjesilen is myn nocht, lavearje en soms foar de wyn!

En sa wie it op sneon 19 septimber. In syltocht mei de bewenners fan Soarchsintrum Maeykehiem út St Nyk oer de Fluessen en de Hegermar.
De loft wie blau en der wie genoch wyn om moai te silen. Wat in wille.
In pear reaksjes; ‘ It is prachtich’, ‘ dit wol ik wol wer in kear’, ‘ Jah hartstikke moai’. Wy kinne werom sjen op in prachtige sylerij mei it skûtsje fan de Súdwesthoek. Mei tank oan de bemanning/frijwilligers en de sponsor Bulgatech, dy’t dizze syltocht mooglik makke ha.

DSC05312               DSC05367

Skûtsjesilen is myn nocht, lavearje en soms foar de wyn!

En zo was het op zaterdag 19 september. Een zeiltocht met de bewoners van Zorgcentrum Maeykehiem uit St. Nyk over de Fluessen en het Heegermeer.
De lucht was blauw en er was genoeg wind om te zeilen. Wat een plezier.
Een paar reacties; “Het is prachtig”, “dit wil ik nog wel een keer”, “Jah hartstikke mooi!”
We kunnen terugkijken op een prachtige zeildag, met het Skûtsje van de Súdwesthoek. Met dank aan de bemanning, vrijwilligers en de sponsor Bulgatech die deze zeiltocht mogelijk hebben gemaakt.